Wie zijn we

Pieter Jongbloet Advocaten is gespecialiseerd in de bescherming van de burger tegen het optreden van de overheid en de effecten ervan op de privé-eigendom.

De onteigening is de meest verregaande ingreep van de overheid op het privé-bezit. Het kantoor begeleidt de burgers die met onteigening worden bedreigd dan ook bij de onderhandelingen met de overheid voorafgaand aan een aangekondigde onteigening, bestrijdt onwettige onteigeningspogingen en vertegenwoordigt de onteigende bij de procedures voor het bekomen van een correcte onteigeningsvergoeding. Het kantoor voert eveneens procedures voor eigenaars die hun eigendom ontwaard zien door een sinds jaren aangekondigde maar nooit doorgevoerde onteigening.

Via de instelling van vergunningsplichten grijpt de overheid ook sterk in in de wijze waarop de eigenaar of diens buur van zijn eigendom gebruik mag maken. Het kantoor voert dan ook procedures bij de administratieve overheden en de administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State) tegen vergunningsweigeringen voor wat men wil ondernemen, maar eveneens tegen de aflevering van vergunningen voor storende activiteiten op naburige percelen of grote infrastructuurwerken in de omgeving zoals, de aanleg van ringwegen, tramlijnen of windturbineparken.

Het kantoor vecht eveneens Ruimtelijke uitvoeringsplannen aan die worden goedgekeurd als wettelijk kader waarbinnen dergelijke grote infrastructuurplannen kunnen worden vergund.

Ten slotte grijpt de overheid ook in de privé-eigendom in via het beperken van de gebruiksmogelijkheden van de eigendom, via bijvoorbeeld het opleggen van beperkende planbestemmingen met bouwverbod, of het ontwerpen en exploiteren van buurtwegen over privé-eigendom. Ook de onwettige inperking van de gebruiksmogelijkheden van het privé-eigendom worden via de daarvoor geschikte procedures bestreden.

Op het vlak van het privaatrecht houdt het kantoor zich vooral bezig met de behandeling van de problemen voortkomend uit de aanpalendheid van privé-eigendommen zoals het bestaan en de omvang van erfdienstbaarheden, burenhinder en afpalingsproblemen.

Als uitvloeisel van het vergunningscontentieux is het kantoor ook actief op het vlak van het privaatrechtelijk bouwrecht, zoals geschillen met aannemers en architecten, tienjarige aansprakelijkheid en bouwschade.