Gegevensbescherming

Jongbloet Advocaten waakt over uw privacy en wil volkomen transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens door de vennootschap verzameld en gebruikt worden. Jongbloet Advocaten verzekert te allen tijde de naleving van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Wanneer Jongbloet Advocaten uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, handelt het als verwerkingsverantwoordelijke. Jongbloet Advocaten is een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder nummer 0460.314.587 en met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven, Oude Diestsesteenweg 13, België.

Het privacybeleid van de vennootschap bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die zij verzamelt en de wijze waarop zij de verzamelde gegevens, gebruikt en meedeelt, alsook informatie met betrekking tot de procedures die zij voert om uw privacy te garanderen.

Gegevens die de vennootschap verzamelt

De vennootschap kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u ons contacteert voor juridisch advies of andere soorten diensten. Jongbloet Advocaten verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens: naam en voornaam, rijksregisternummer, contactgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, bankrekeningnummer, documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart).

Deze persoonsgegevens zijn nodig om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u het kantoor geraadpleegd heeft.  U kunt onze website raadplegen zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij wenden Uw persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden aan: verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies, verwerken van uw verzoek om inlichtingen, verstrekken van andere diensten door u gevraagd, voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen, verwerken van uw sollicitatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en Jongbloet Advocaten, (ii) voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt.

In ieder geval bewaart het kantoor uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig  bovenstaande doeleinden. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden de gegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan, bijgehouden, met uitzondering van sollicitatieformulieren die niet langer dan twee jaar bijgehouden worden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Jongbloet Advocaten kan Uw persoonsgegevens delen met derden die namens het kantoor diensten verleent.

Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief Administratieve overheden, Administratieve rechtscolleges, Hoven en Rechtbanken handhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn ter wille van de ontvankelijkheid van proceshandelingen evenals in de strijd tegen het witwassen van geld.

Uw rechten

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om: een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, uw persoonsgegevens te verbeteren, het wissen van persoonsgegevens te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden).

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan Jongbloet advocaten via e-mail aan admin@jongbloetadvocaten.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Jongbloet Advocaten waakt voortdurend over bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Contactpersoon

Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit Privacybeleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar admin@jongbloetadvocaten.be .