Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Jongbloet advocaten geleverde of te leveren diensten en op alle rechtsverhoudingen die in dit verband tussen Jongbloet advocaten en derden tot stand komen. Het toevertrouwen van een dossier aan Jongbloet advocaten betekent automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de cliënt op gepaste wijze zal worden geïnformeerd. De toepassing van algemene voorwaarden van de cliënt of enige voorwaarden waarnaar van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Dienstverlening

Jongbloet advocaten stelt alles in het werk om de haar toevertrouwde opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een overeenkomst, wordt er geen dienst verricht zonder dat het voorschot op erelonen en kosten volledig is betaald.
Jongbloet advocaten respecteert volledig de principes van grondigheid, toewijding en communicatie die specifiek zijn voor de advocatuur. Jongbloet advocaten verbindt zich er daarom toe om binnen een passende en redelijke termijn op verzoeken van klanten te reageren.

Aansprakelijkheid en verzekering

Jongbloet advocaten is een BV. Elke partner is en blijft verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De specifieke voorwaarden van deze verzekering worden, op verzoek van de klanten van Jongbloet advocaten, aan hen overgedragen. De aansprakelijkheid van de advocaten van Jongbloet advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt (1e en 2e rang). Schade die dit bedrag overschrijdt, kan niet worden geclaimd (€ 2.500.000, eerste rang; € 2.500.000, tweede rang).

Erelonen, kosten en voorschotten

Bij opstart van een dossier wordt telkens met de cliënt overeengekomen op welke wijze de erelonen bepaald worden:

  • Een uurtarief in functie van de aard van de zaak, de complexiteit, de specialisatie en de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht. In dit geval wordt bij het factuur een overzicht gegeven van de gepresteerde uren.
  • Per dossier kan ook een forfaitair bepaald honorarium worden overeengekomen per procedurestap (beroep omgevingsvergunning, procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen,…). Het honorarium is dan bepaald aan de hand van de voor deze procedurestap te verrichten prestaties. Wanneer na de procedurestap bijkomende prestaties dienen verricht te worden, wordt een forfaitaire verhoging gevraagd (administratieve- of wijzigingslus, behandeling van het dossier na vernietiging van een administratieve vergunning etc.).
  • In onteigeningsprocedures of overheidsaansprakelijkheidsprocedures kan een forfaitair honorarium worden overeengekomen in combinatie met een resultaatshonorarium te bepalen als een percentage op het ingevolge de procedure bekomen resultaat.

In ieder geval kan het honorarium nooit lager zijn dan de- met betrekking tot de zaak – door de hoven en rechtbanken aan de cliënten toegekende rechtsplegingsvergoedingen.
Al deze honoraria omvatten de geleverde prestaties en de secretariaats- en kantoorkosten.
Verplaatsingskosten worden forfaitair per kilometer aangerekend.
Op het honorarium en de verplaatsingskosten dient 21 % BTW betaald te worden.Gerechtskosten, dossiertaksen, rolrechten worden afzonderlijk aangerekend.
In sommige dossiers moet ook beroep gedaan worden op derden (gerechtsdeurwaarders, deskundigen,… ) deze worden apart in rekening gebracht.

De provisienota’s en staten van erelonen en onkosten zijn betaalbaar binnen één maand na verzending. Bij gebrek aan tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Derdengelden

Advocaten zijn verplicht om een ​​neutrale bankrekening aan te houden, ook wel een derdenrekening genoemd. Dit maakt het onder meer mogelijk om veilige geldovermakingen van en naar hun klanten te garanderen, in overeenstemming met de wettelijke en ethische verplichtingen ter zake. Jongbloet advocaten stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien dit niet mogelijk zou zijn, wordt de cliënt schriftelijk op de hoogte gebracht van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het niet kan worden doorgestort. Jongbloet advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor de rekening van de cliënt sommen inhouden ter aanzuivering van de bedragen die de cliënt aan het kantoor verschuldigd is. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Jongbloet advocaten stort alle bedragen die van de cliënt ontvangen worden voor rekening van derden zo snel mogelijk door aan deze derden.

Geschillen

De rechtsverhouding tussen de cliënt en Jongbloet advocaten is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure, tracht Jongbloet advocaten in der minne een einde te maken aan de gerezen discussie, dit overeenkomstig de toepasselijke regels van de Orde van Advocaten.
Elke betwisting moet eerst worden voorgelegd aan de bevoegde Stafhouder. Indien aldus geen oplossing kan worden bereikt, kan de meest gerede partij het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Een factuur die niet wordt betwist binnen 30 dagen na de mededeling ervan, door middel van een schriftelijke verklaring waarin de redenen voor dit geschil gedetailleerd worden uiteengezet, wordt geacht te zijn aanvaard.